Phiên bản thử nghiệm

Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Mã số 1.004265 Nộp hồ sơ
Mức độ Mức độ 4
Lĩnh vực CA nước ngoài
Cơ quan xử lý Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Thành phần
STT THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU SL
Yêu cầu Hồ sơ 01 bộ
Hạn xử lý 7
Lệ phí 0
Mô tả Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, đối tượng sử dụng chứng thư số nước ngoài gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép, trong đó nêu rõ lý do tới Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp lại giấy phép cho đối tượng đề nghị.
Lưu ý Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.