Phiên bản thử nghiệm

Dịch vụ công

CA công cộng
STT MỨC ĐỘ MÃ SỐ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN XỬ LÝ CHỨC NĂNG
1 Mức độ 4 1.000786 Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
2 Mức độ 4 1.000632 Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
3 Mức độ 4 1.000776 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
4 Mức độ 4 1.000765 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
5 Mức độ 4 2.001760 Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
CA chuyên dùng
STT MỨC ĐỘ MÃ SỐ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN XỬ LÝ CHỨC NĂNG
1 Mức độ 4 2.002177 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
2 Mức độ 4 1.002702 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
3 Mức độ 4 2.001133 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
4 Mức độ 4 1.005447 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
5 Mức độ 4 1.002691 Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
6 Mức độ 4 2.001126 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
CA nước ngoài
STT MỨC ĐỘ MÃ SỐ TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CƠ QUAN XỬ LÝ CHỨC NĂNG
1 Mức độ 4 1.002683 Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
2 Mức độ 4 1.002987 Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
3 Mức độ 4 1.004265 Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Xem Nộp hồ sơ
Tình hình giải quyết hồ sơ

Tiếp nhận

0

Hồ sơ

Đã xử lý

0

Hồ sơ

Đúng hạn

0

Hồ sơ

Quá hạn

0

Hồ sơ

Tiếp nhận trực tuyến

0

Hồ sơ

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến

100%
Tình hình giải quyết hồ sơ theo lĩnh vực