Phiên bản thử nghiệm

Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Mã số 1.000632 Nộp hồ sơ
Mức độ Mức độ 4
Lĩnh vực CA công cộng
Cơ quan xử lý Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Thành phần
STT THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU SL
1 Báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị thay đổi và các tài liệu liên quan 06 bản(02 bản gốc, 04 bản sao) 6
Yêu cầu Hồ sơ 01 bộ
Hạn xử lý 15
Lệ phí 0
Mô tả Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các thông tin sau: người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, tên giao dịch.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra, cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp với các nội dung thay đổi; trường hợp từ chối cấp, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lưu ý Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.