Phiên bản thử nghiệm

Khảo sát số liệu

Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2021
Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2021

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam (Báo cáo). Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng trong các lĩnh vực như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Đấu thầu và Chứng khoán.

Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020
Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2020

Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và phát hành Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam (Báo cáo). Báo cáo cung cấp thông tin về tình hình ứng dụng chữ ký số công cộng, chữ ký số chuyên dùng và trong các lĩnh vực như Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc và Chứng khoán.