Phiên bản thử nghiệm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

A- A+
3351 Lượt xem
16/12/2019
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 với tổng số 04 chỉ tiêu tuyển dụng vào 03 vị trí việc làm, cụ thể: 1. Viên chức Dịch vụ giao dịch điện tử, số lượng: 02 người. 2. Viên chức Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế, số lượng: 01 người. 3. Viên chức Tổ chức cán bộ, số lượng: 01 người.
I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

1. Những người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc;

- Đáp ứng các yêu cầu cụ thể dưới đây đối với từng vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. SỐ LƯỢNG, MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ CÁC YÊU CÀU CỤ THỂ VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tổng số 04 chỉ tiêu tuyển dụng vào 03 vị trí việc làm tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, cụ thể:

Vị trí 1: Viên chức Dịch vụ giao dịch điện tử, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ Đại học), làm việc tại Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ, số lượng tuyển dụng: 02 người.

Mô tả công việc:

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và quản lý thông tin về báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, chuyên dùng, nước ngoài và thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam (theo Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014).

- Theo dõi, quản lý và tổng hợp thông tin về các hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và quản lý số liệu của các CA công cộng phục vụ thu phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số (theo Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

- Viết bài về tình hình phát triển ứng dụng chữ ký số và các tin bài khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Xây dựng Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam.

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan đến lĩnh vực chứng thực chữ ký số, xác thực điện tử theo sự phân công của Lãnh đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu tuyển dụng:

- Nam/nữ không quá 40 tuổi;

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh;

- Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ - thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

- Có kinh nghiệm công tác 01 năm trở lên trong lĩnh vực dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử.

Vị trí 2: Viên chức Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ Đại học), làm việc tại Phòng Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế, số lượng tuyển dụng: 01 người.

Mô tả công việc:

1. Nghiên cứu, đề xuất, các chính sách, giải pháp trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử, bao gồm:

- Liên thông, xác thực chéo giữa các hệ thống chứng thực chữ ký số

- Nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng OID trong việc quy hoạch, quản lý chữ ký số và đề xuất chính sách quản lý OID cho Việt Nam.

- Nghiên cứu kinh nghiệm chuẩn hóa chứng thư số phục vụ triển khai ứng dụng chữ ký số và đề xuất điều chỉnh tại Việt Nam (điều chỉnh các trường, sử dụng các trường mở rộng để phục vụ nhu cầu đặc thù…).

- Nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai các công nghệ, giải pháp mới và đề xuất xây dựng chính sách thúc đẩy tại Việt Nam như: Mobile PKI, PKI cloud, Mobile Connect, PKI sinh trắc học….

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đưa chứng thư số vào trình duyệt, hệ điều hành phổ biến và đề xuất phương án cho Việt Nam.

- Nghiên cứu mô hình triển khai dịch vụ xác thực điện tử và đề xuất xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai tại Việt Nam

- Nghiên cứu mô hình quản lý, phát triển và Khung xác thực điện tử quốc gia và đề xuất áp dụng tại Việt Nam.

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế xây dựng các dịch vụ xác thực điện tử trên cơ sở mã định danh cá nhân (eID) để phục vụ phát triển giao dịch điện tử.

2. Nghiên cứu các tiêu chuẩn trong lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử, bao gồm:

- Nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm toán CA và đề xuất ứng dụng tại Việt Nam

- Nghiên cứu tiêu chuẩn liên quan đến chứng thư số SSL, chứng thư số Code Signing và đề xuất áp dụng tại Việt Nam

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển các tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với ứng dụng đặc thù và đề xuất cho Việt Nam

- Nghiên cứu các tiêu chuẩn về xác thực điện tử như: OTP, sinh trắc học và đề xuất áp dụng cho Việt Nam.

- Nghiên cứu các chuẩn chung về thanh toán di động và đề xuất áp dụng cho Việt Nam.

3. Nghiên cứu các giải pháp tăng cường An toàn thông tin trong quản lý, vận hành hệ thông RootCA quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu tuyển dụng:

- Nam/nữ không quá 40 tuổi;

- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin và các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin (theo quy định tại điểm a, b, khoản 1, điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm việc liên quan đến lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử. Đã tham gia thực hiện các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chữ ký số và xác thực điện tử;

- Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Vị trí 3: Viên chức Tổ chức cán bộ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ Đại học), làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, số lượng tuyển dụng: 01 người.

Mô tả công việc:

- Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm, thực hiện công tác quản lý nhân sự của Trung tâm theo Luật công chức, Luật viên chức, theo phân cấp của Bộ trưởng và quy định của Giám đốc Trung tâm.

- Đề xuất công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức, quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

- Đề xuất việc xếp lương, nâng bậc lương theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng.

- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, định mức lao động của Trung tâm.

- Thực hiện thủ tục giải quyết các chế độ của Nhà nước và Chính phủ đối với các cán bộ và người lao động trong Trung tâm như đóng BHXH, BHYT, trợ cấp thất nghiệp…

- Thực hiện các thủ tục công văn, giấy tờ về hộ chiếu, thị thực, các thủ tục liên quan phục vụ Lãnh đạo Trung tâm đi công tác trong và ngoài nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu tuyển dụng:

- Nam/nữ không quá 40 tuổi;

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Quản trị nhân lực; Quản trị doanh nghiệp;

- Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ - thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tuyển dụng từ 01 năm trở lên.

III. ĐIỀU KIỆN MIỄN MỘT SỐ MÔN THI

Điều 8 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. ƯU TIÊN VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN

Thực hiện theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng:

Thi tuyển

2. Nội dung thi tuyển: (Thời gian các môn thi phải theo Điều 4, Thông tư 15/2012/TT-BNV)

a. Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

b. Thi nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 phần:

- Thi viết, thời gian 180 phút hoặc thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút.

- Thi thực hành 30 phút.

c. Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút.

d. Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

3. Thời gian, địa điểm thi tuyển và lệ phí thi tuyển:

- Thời gian thi tuyển: Trong tháng 11/2018 (Thời gian thi tuyển chính thức sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh).

- Địa điểm thi tuyển: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, tầng 7, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Nhà nước (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức): dự kiến 500.000 đồng/thí sinh.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu đính kèm quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh thư nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm bảng điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ người nhận.

(Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại).

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 16/10/2018 (không tính thứ bảy, chủ nhật).

Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 024 3688 2333 (gặp anh Dũng).

(Cá nhân đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp hộ)TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Đính kèm thông báo tuyển dụng)Họ và tên: Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

2. Bản sao giấy khai sinh

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 90 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. 02 phong bì (ghi rõ họ tên, SĐT liên hệ, địa chỉ người nhận), 02 ảnh cỡ 4 x 6.Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản sao, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

Tin cùng chuyên mục
THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
(13/07/2021)
Thông báo Kết quả thi Vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
(24/06/2021)
Thông báo Danh sách thí sinh và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
(16/06/2021)
Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
(01/06/2021)
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
(27/04/2021)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
(13/03/2021)
Thông báo tuyển dụng
(13/11/2020)