Phiên bản thử nghiệm

Tuyển dụng

THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021  của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-NEAC ngày 13/7/2021 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.


Thông báo Kết quả thi Vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2021  của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Thông báo Kết quả thi Vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo kết quả thi Vòng II kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:

Thông báo Danh sách thí sinh và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
Thông báo Danh sách thí sinh và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 theo nội dung tại Quyết định số 31/QĐ-NEAC ngày 10/3/2021 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Thông báo ngày 13/3/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Thông báo ngày 31/5/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021.

Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
Thông báo Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo kết quả thi Vòng I kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 như sau:

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-NEAC ngày 10/3/2021 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 với các thông tin cụ thể như sau: