Phiên bản thử nghiệm

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

      Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-NEAC ngày 10/3/2021 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 với các thông tin cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng

        Năm 2020, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có nhu cầu tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng

        Năm 2020, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có nhu cầu tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Năm 2019, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có nhu cầu tuyển cán bộ vào làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 với tổng số 04 chỉ tiêu tuyển dụng vào 03 vị trí việc làm, cụ thể: 1. Viên chức Dịch vụ giao dịch điện tử, số lượng: 02 người. 2. Viên chức Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế, số lượng: 01 người. 3. Viên chức Tổ chức cán bộ, số lượng: 01 người.