Phiên bản thử nghiệm

Cẩm nang trực tuyến

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
Cấp lại giấy phép của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Cấp lại giấy phép của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Lấy ý kiến về Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong Cơ quan nhà nước
Lấy ý kiến về Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong Cơ quan nhà nước
Bộ TT&TT đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số (CKS) cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (CQNN)
Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
Đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng