Phiên bản thử nghiệm

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN

A- A+
3444 Lượt xem
25/12/2019

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA

 

 

 

QUY TRÌNH

KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN

 

Mã số:

QT/8.3&8.5

Lần ban hành:

02

Ngày ban hành:

31/7/2015

 

THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Lần sửa đổi

Ngày sửa đổi

Tóm tắt nội dung sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Chức vụ

Thư ký

QMR

 

Chữ ký

 

 

Họ và tên

Phùng Thị Anh

Đặng Đình Trường

 

  1. Mục đích

Quy trình này quy định các bước ghi nhận, xử lý vấn đề không phù hợp và cách thức thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

  1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng khi thực hiện các hoạt động sau:

  • Kiểm soát sự không phù hợp.
  • Thực hiện hành động khắc phục; hành động phòng ngừa.
  • Các hoạt động cải tiến.

Các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện nội dung quy trình này.

  1. Tài liệu viện dẫn

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008

  1. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

- Hành động khắc phục: Thực hiện các biện pháp loại trừ nguyên nhân của sự không phù hợp đã phát hiện.

- Hành động phòng ngừa: Thực hiện các biện pháp loại trừ các nguyên nhân không phù hợp tiềm tàng có thể xảy ra.

- KPPN: Khắc phục, Phòng ngừa.

- ĐDLĐ: Đại diện Lãnh đạo.

- BCĐ: Ban chỉ đạo.

5. Nội dung quy trình

5.1. Lưu đồ (xem trang sau)

 

 

 

 

 

Trách nhiệm thực hiện

Trình tự công việc

Tài liệu, biểu mẫu liên quan

Tất cả các cán bộ

 

 
 

Phát hiện vấn đề không phù hợp

 

Oval: Phát hiện vấn đề không phù hợp

 

 

BM/8.3&8.5-01

 

Trưởng Đơn vị/ Cán bộ liên quan

 

Xử lý theo quy định

Ghi sổ theo dõi

 

 

 

BM/8.3&8.5-01

 

Đại diện lãnh đạo

 

Xem xét

 

Diamond: Xem xét

 

Đại diện lãnh đạo

Thư ký Ban chỉ đạo

 

- Yêu cầu thực hiện hành động KP PN

- Cập nhật vào sổ theo dõi

 

 

 
 

 

 

 

BM/8.3&8.5-02

BM/8.3&8.5-03

 

 

Cá nhân, Đơn vị liên quan

 

 

Phân tích nguyên nhân, đề ra biện pháp / Thực hiện HĐ KPPN

 

BM/8.3&8.5-02

 

 

 

ĐDLĐ

Trưởng đơn vị

 

-

 
 

Kiểm tra

Diamond: Kiểm tra

 

 

+

BM/8.3&8.5-02

 

 

Thư ký Ban chỉ đạo ISO

 

Ghi sổ theo dõi

Lưu hồ sơ

Oval: Ghi sổ theo dõi Lưu hồ sơ

 

 

BM/8.3&8.5-03

 

 

 

< >Diễn giải lưu đồHỒ SƠ, BIỂU MẪUSổ theo dõi xử lý sự không phù hợp: BM/8.3&8.5-01Yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa: BM/8.3&8.5-02Sổ theo dõi thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa: BM/8.3&8.5-03Sổ theo dõi xử lý các vấn đề không phù hợp:   BM/8.3&8.5-01 Yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa:    BM/8.3&8.5-02 Sổ theo dõi thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa: BM/8.5-03

 

 

 

SỔ THEO DÕI XỬ LÝ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

 

Tên đơn vị: .................................................................................

 

Ngày tháng

Người đề nghị

Nội dung vấn đề

Hình thức xử lý

Người xử lý

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Sự KPH số

 

 

 

 

 

 

Nặng:Nhẹ:

 

Ngày: ...../..../.....

Đơn vị thực hiện:...................................................................................................

 

NỘI DUNG SỰ KHÔNG PHÙ HỢP :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ký xác nhận của đơn vị Ngày.......tháng ........năm......

NGUYÊN NHÂN VÀ HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC

Nguyên nhân:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sửa chữa, Khắc phục:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ký xác nhận của đơn vị Ngày hoàn thành : ......./........./............

THẨM TRA HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤCNgày : ......./........./............

 

 

Chấp nhận

 

 

Không chấp nhận

Biện pháp tiếp theo:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
 

Người kiểm traTin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
(25/12/2019)
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
(25/12/2019)