Phiên bản thử nghiệm

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

A- A+
2205 Lượt xem
25/12/2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA


 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-BTTTT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp và Đại diện Lãnh đạo về chất lượng Ban Chỉ đạo ISO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia theo với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 199/QĐ-CTĐTQG ngày 30/10/2015 của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng các Phòng thuộc Trung tâm và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ KHCN (để biết);

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Lã Hoàng Trung

Phụ lục

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ QUỐC GIA ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-NEAC ngày 06/6/2016
của Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
)

TT

TÊN LĨNH VỰC

Các lĩnh vực là thủ tục hành chính

Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Công bố CRL của các CA công cộng

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam

Kiểm tra, kiểm toán kỹ thuật hàng năm đối với các CA công cộng và chuyên dùng

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Xử lý kiến nghị, khiếu nại từ khách hàng

Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Thay đổi giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Các lĩnh vực hoạt động nội bộ

Thi đua khen thưởng

Tuyển dụng viên chức

Gửi/nhận văn bản

Quản lý trang thiết bị

Thanh quyết toán

Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế

Thực hiện đề tài khoa học

Triển khai hoạt động dịch vụ

Triển khai hội nghị, hội thảoTin cùng chuyên mục
Xử lý kiến nghị, khiếu nại về dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
(25/12/2019)
Cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
(25/12/2019)
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
(25/12/2019)
Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam
(25/12/2019)
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
(25/12/2019)
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ
(25/12/2019)