Phiên bản thử nghiệm

Tài liệu báo cáo

TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử
TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử
TÀI LIỆU HỘI THẢO: Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, Chuyên đề: Giao kết hợp đồng, chữ ký, xác thực và thanh toán điện tử 
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019
         Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành thường niên về lĩnh vực chứng thực chữ ký số từ năm 2016. Trong các năm qua, Báo cáo đã được phát hành rộng rãi và trở thành tài liệu tham khảo hữu ích của nhiều cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực chữ ký số nói riêng và phát triển Chính phủ điện tử nói chung.
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2018
Năm 2016 và 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2015 và năm 2016” và đã nhận được phản hồi tích cực của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2015
Để đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, góp phần phát triển các ứng dụng chính phủ điện tử, thương mại điện tử và các giao dịch điện tử nói chung, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng “Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số năm 2015”, dựa trên thông tin, số liệu của các Bộ, Ban, ngành và các địa phương trên cả nước.